2018-03-19 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "168 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 АЛТАН БОЛОМЖ
10:10 ЗАРЫН ЦАГ
10:25 БИЗНЕС ТАЙМ
11:00 "ТАНАЙД ХОНОЁ" НЭВТРҮҮЛЭГ
12:50 "ШЕФ" ОЛОН АНГИТ КИНОНЫ 2-Р БҮЛГИЙН 28-Р АНГИ
13:50 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
14:20 "МИНИЙ АЯЛСАН 1000 ХОТ" ОРОС ОРНООР /ЦУВРАЛ НЭВТРҮҮЛЭГ/
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "САЙН ХАМТРАГЧИД" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ КИНО 1-Р АНГИ
16:30 "АЯЛЛЫН АМТ" БАРИМТАТ КИНО -1
17:15 ХӨГЖМИЙН ЗАВСАРЛАГА
17:25 ЗАРЫН ЦАГ
17:40 "МААМУУ" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ- 52,53/МОНГОЛ КОНТЕНТ/
18:20 БИЗНЕС ТАЙМ
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "ШЕФ" ОЛОН АНГИТ КИНОНЫ 2-Р БҮЛГИЙН 29-Р АНГИ
21:10 "МАРТАГДСАН БИЛГЭДЭЛҮҮД" БАРИМТАТ НЭВТРҮҮЛЭГ
21:40 "ХҮСЭЭГҮЙ ДАЙН"
22:10 "САЙН ХАМТРАГЧИД" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ КИНО 2-Р АНГИ
23:10 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
00:20 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2018-03-20 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 АЛТАН БОЛОМЖ
10:10 ЗАРЫН ЦАГ
10:25 БИЗНЕС ТАЙМ
11:00 "МААМУУ" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ- 52,53 /МОНГОЛ КОНТЕНТ/
11:45 "ШЕФ"ОЛОН АНГИТ КИНОНЫ 2-Р БҮЛГИЙН 29-Р АНГИ
12:45 "МАРТАГДСАН БИЛГЭДЭЛҮҮД" БАРИМТАТ НЭВТРҮҮЛЭГ
13:15 "ХҮСЭЭГҮЙ ДАЙН" НЭВТРҮҮЛЭГ
13:45 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
14:15 "ЭРҮҮЛ МАЛ МОНГОЛЫН БАЯЛАГ"
14:35 "ЗАРЫН ЦАГ"
14:50 ХӨГЖМИЙН ЗАВСАРЛАГА
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "САЙН ХАМТРАГЧИД" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ КИНО 2-Р АНГИ
16:30 "АЯЛЛЫН АМТ" БАРИМТАТ КИНО-2
17:20 ЗАРЫН ЦАГ
17:35 "МААМУУ"ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ-54,55 /МОНГОЛ КОНТЕНТ/
18:15 ХӨГЖМИЙН ЗАВСАРЛАГА
18:25 БИЗНЕС ТАЙМ
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "ШЕФ" ОЛОН АНГИТ КИНОНЫ 2-Р БҮЛГИЙН 30-Р АНГИ
21:10 "АМ НЭЭВЭЛ" ЯРИЛЦЛАГА
22:10 "САЙН ХАМТРАГЧИД" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ КИНО 3-Р АНГИ
23:10 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
00:25 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2018-03-21 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 АЛТАН БОЛОМЖ
10:10 ЗАРЫН ЦАГ
10:25 БИЗНЕС ТАЙМ
11:00 "МААМУУ" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ -54,55/МОНГОЛ КОНТЕНТ/
11:40 "АМ НЭЭВЭЛ" ЯРИЛЦЛАГА
12:40 "ШЕФ" ОЛОН АНГИТ КИНОНЫ 2-Р БҮЛГИЙН 30-Р АНГИ
13:40 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
14:10 "БИ"АЛТАН ФОНД
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "САЙН ХАМТРАГЧИД" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ КИНО 3-Р АНГИ
16:30 "АЯЛЛЫН АМТ" БАРИМТАТ КИНО-3
17:15 ЗАРЫН ЦАГ
17:30 "МААМУУ" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ-56,57/МОНГОЛ КОНТЕНТ/
18:10 ХӨГЖМИЙН ЗАВСАРЛАГА
18:25 БИЗНЕС ТАЙМ
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "ШЕФ" ОЛОН АНГИТ КИНОНЫ 2-Р БҮЛГИЙН 31-Р АНГИ
21:10 ЭМЯ ҮЗҮҮЛЖ БАЙНА: ЭРҮҮЛ МЭНД ЭРХЭМ БАЯН
21:30 "ЁО ЁО-Г АНАГААХ НЬ" НЭВТРҮҮЛЭГ
22:50 БАРИМТАТ НЭВТРҮҮЛЭГ
23:10 "САЙН ХАМТРАГЧИД" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ КИНО 4-Р АНГИ
00:10 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
01:20 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2018-03-22 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 АЛТАН БОЛОМЖ
10:10 ЗАРЫН ЦАГ
10:25 БИЗНЕС ТАЙМ
11:00 "МААМУУ" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ- 56,57/МОНГОЛ КОНТЕНТ/
11:40 "ШЕФ" ОЛОН АНГИТ КИНОНЫ 2-Р БҮЛГИЙН 31-Р АНГИ
12:40 "ХҮСЭЭГҮЙ ДАЙН"
13:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
13:40 "БАРИМТАТ НЭВТРҮҮЛЭГ"
14:00 "АМ НЭЭВЭЛ" ЯРИЛЦЛАГА
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "САЙН ХАМТРАГЧИД" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ КИНО 4-Р АНГИ
16:30 "АЯЛЛЫН АМТ" БАРИМТАТ КИНО -4
17:20 "МААМУУ" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ- 58,59/МОНГОЛ КОНТЕНТ/
18:00 ЭМЯ ҮЗҮҮЛЖ БАЙНА: ЭРҮҮЛ МЭНД ЭРХЭМ БАЯН
18:20 БИЗНЕС ТАЙМ
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "ШЕФ" ОЛОН АНГИТ КИНОНЫ 2-Р БҮЛГИЙН 32-Р АНГИ
21:10 "МАРТАГДСАН БИЛГЭДЭЛҮҮД" БАРИМТАТ НЭВТРҮҮЛЭГ
21:40 "НЭМҮТ ҮЗҮҮЛЖ БАЙНА:ЭРҮҮЛ МЭНД ЭРХЭМ БАЯН
22:00 "БАРИМТАТ НЭВТРҮҮЛЭГ"
22:15 "ЗАСАГ ЦАГ"
22:45 "САЙН ХАМТРАГЧИД" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ КИНО 5-Р АНГИ
23:45 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
00:55 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2018-03-23 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 АЛТАН БОЛОМЖ
10:10 ЗАРЫН ЦАГ
10:25 БИЗНЕС ТАЙМ
11:00 "МААМУУ" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ- 58,59/МОНГОЛ КОНТЕНТ/
11:40 "ШЕФ" ОЛОН АНГИТ КИНОНЫ 2-Р БҮЛГИЙН 32-Р АНГИ
12:40 "ЗАРЫН ЦАГ"
12:55 НЭМҮТ ҮЗҮҮЛЖ БАЙНА:ЭРҮҮЛ МЭНД ЭРХЭМ БАЯН
13:15 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
13:45 ЗАСАГ ЦАГ
14:15 "МАРТАГДСАН БИЛГЭДЭЛҮҮД" БАРИМТАТ НЭВТРҮҮЛЭГ
14:45 БАРИМТАТ НЭВТРҮҮЛЭГ
15:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15:30 "САЙН ХАМТРАГЧИД" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ КИНО 5-Р АНГИ
16:30 "АЯЛЛЫН АМТ" БАРИМТАТ КИНО-5
17:50 ЗАРЫН ЦАГ
18:05 "МААМУУ" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ- 60/МОНГОЛ КОНТЕНТ/
18:25 БИЗНЕС ТАЙМ
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "ШЕФ" ОЛОН АНГИТ КИНОНЫ 2-Р БҮЛГИЙН 33-Р АНГИ
21:10 "BON APPETIT" НЭВТРҮҮЛЭГ
22:10 "ХӨСҮТ ҮЗҮҮЛЖ БАЙНА"
22:30 "САЙН ХАМТРАГЧИД" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ КИНО 6-Р АНГИ
23:30 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
00:40 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2018-03-24 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 АЛТАН БОЛОМЖ
10:10 ЗАРЫН ЦАГ
10:25 "ЁО ЁО-Г АНАГААХ НЬ" НЭВТРҮҮЛЭГ
11:45 "ШЕФ" ОЛОН АНГИТ КИНОНЫ 2-Р БҮЛГИЙН 29,30,31-Р АНГИ
14:30 "ШИНЭ ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
15:30 "САЙН ХАМТРАГЧИД" ЯПОНЫ ОЛОН АНГИТ КИНО 6-Р АНГИ
16:20 "BON APPETIT" НЭВТРҮҮЛЭГ
17:20 "ЗАРЫН ЦАГ"
17:35 "ХӨСҮТ ҮЗҮҮЛЖ БАЙНА"
17:55 "МААМУУ" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ-61 /МОНГОЛ КОНТЕНТ/
18:15 "АМАР ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
18:45 "GEE KFC-ИЙН ГАЛ ТОГООНД"
19:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "ШЕФ" ОЛОН АНГИТ КИНОНЫ 2-Р БҮЛГИЙН 34-Р АНГИ
21:10 "МИНИЙ АЯЛСАН 1000 ХОТ" ОРОС ОРНООР /ЦУВРАЛ НЭВТРҮҮЛЭГ/
22:00 "МАРТАГДАШГҮЙ НАМАР" МУСК
23:30 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
00:40 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА
2018-03-25 -ны өдрийн хөтөлбөр
07:30 ЭФИР. ЭХЛЭЛ
08:00 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
09:10 "АМАР ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
09:40 АЛТАН БОЛОМЖ
10:10 ЗАРЫН ЦАГ
10:25 "ЁО ЁО-Г АНАГААХ НЬ" НЭВТРҮҮЛЭГ
11:45 "МААМУУ" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ- 61/МОНГОЛ КОНТЕНТ/
12:05 "GEE KFC-ИЙН ГАЛ ТОГООНД"
12:20 "АМАР ӨДӨР" ЯРИЛЦЛАГА
12:50 "ШЕФ"ОЛОН АНГИТ КИНОНЫ 2-Р БҮЛГИЙН 32,33,34-Р АНГИ
15:50 "МАНЦУЙТАЙ ТАМИРЧИН"
16:20 "АМ НЭЭВЭЛ" ЯРИЛЦЛАГА
17:20 "ЗАРЫН ЦАГ"
17:35 "МААМУУ" ХҮҮХДИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ 62,63/МОНГОЛ КОНТЕНТ/
18:15 "МИНИЙ АЯЛСАН 1000 ХОТ" ОРОС ОРНООР /ЦУВРАЛ НЭВТРҮҮЛЭГ/
19:00 "168 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
20:10 "ШЕФ" ОЛОН АНГИТ КИНОНЫ 2-Р БҮЛГИЙН 35-Р АНГИ
21:10 "ТАНАЙД ХОНОЁ" НЭВТРҮҮЛЭГ
22:40 "АМАН ХУУР" МУСК
11:45 "25 ЦАГ" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
00:55 ЭФИР ЗАВСАРЛАГА